Zrekonštruované námestie

Fámy vs. skutočnosť o výstavbe námestia

*Výstavba námestia dlho trvá.
Je to ničím nepotvrdené konštatovanie. Dĺžka stavebných prác zodpovedá rozsahu prác, ktoré bolo nevyhnutné vykonať. Dodávateľ služieb vzišiel z výberového konania, ktoré bolo realizované prostredníctvom verejného tendra. Kontrola verejného obstarávania bola realizovaná prostredníctvom TSK ako aj Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zmluva s realizátorom stavebných prác ako aj rozsah prác, ktoré bolo nevyhnutné vykonať sú verejne dostupné na internete.

*Na námestí sa nachádza málo zelene.
V prvom rade treba povedať, že predmetom verejnej zákazky nebolo budovanie parku, ale námestia. Námestie je priestor na organizovanie rôznych spoločensko-kultúrnych podujatí. Je to priestor vhodný na korzovanie ľudí, oddych, prípadne výstavbu letných terás. Napriek tomu mesto pristupovalo veľmi citlivo pri riešení otázky zelene v danej lokalite. Na námestí sa bude celkovo nachádať 45 strom a stovky kvetinových záhonov a krovín. klikni
Prostredie bude taktiež dotvorené kvetináčovou výzdobou. Výrub stromov prebehol po konzultáciách s mimovládnymi organizáciami Strom života a Priatelia zeme. Taktiež verejnosť sa mohla vyjadriť k tejto problematike. Na záver možno konštatovať, že nie je veľa námestí na Slovensku, ale aj vo svete, kde by sa nachádzalo toľko zelene ako na námestí v Trenčianskych Teplicach. Stačí si pozrieť zoznam 20 najkrajších námestí na svete. klikni

*Návrh námestia nebol verejne konzultovaný s verejnosťou.
Urbanistický koncept riešenia centrálnej časti mesta bol verejnosti predstavený v januári 2008. Taktiež bol verejne prezentovaný na komisii výstavby, dopravy a životného prostredia , ako aj poslancom Meststého zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach. Prebehlo územné konanie, ktoré vyústilo do územneho rozhodnutia. Následne prebehlo stavebné konanie, ktoré vyústilo do stavebného povolenia. Ktokoľvek z odborných inštitúcii, resp. zo strany širokej verejnosti, mohol vzniesť voči projektu námietky. Aj počas týchto konaní opätovne prebehla prezentácia projektu v mestskej televízii, na internete, ako aj v mestských novinách. Celý proces bol transparentný a otvorený širokej verejnosti.

*Námestie projektoval neznámy architekt.
Autorom diela je Ing. Arch. Tibor Zelenický, v Trenčianskych Tepliciach dobre známy klikni.
Uvedený architekt projektoval pešiu zónu v našom meste, ktorej rekonštrukcia začala v polovici 90 rokov minulého storočia. Mesto kontinuálne spolupracuje s týmto architektom bez ohľadu na to, kto je vo vedení mesta Trenčianske Teplice. Tento rok bol architekt Tibor Zelenický so svojím dielom nominovaný aj na cenu S.E.Z.A.R. 2010 v kategórii exteriér. klikni. Svoj projekt niekoľkokrát prezentoval v mestskej televízii ako aj pred poslancami mestského zastupiteľstva.

*Mesto sa kvôli tomuto projektu nezmyselne zadĺžilo.
Je to nezmysel. Časť projektu rekonštrukcie námestia je financovaná z vlastných zdrojov mesta a väčšia časť prostredníctvom fondov Európskej únie. V danom čase sa ako najlepšie riešenie ukázalo riešiť mestský príspevok prostredníctvom úveru. Táto vec bola prerokovaná na finančnej komisii ako aj v mestskom zastupiteľstve. Primátor mesta vymenoval komisiu z odborníkov na bankovníctvo, ktorí dohliadali na celý proces výberu víťaznej banky. Mesto Trenčianske Teplice si na rozdiel od iných miest a obcí na Slovensku plní svoje finančné záväzky korektne a na čas.

*Mesto zhodnocuje nehnuteľnosť kúpeľov a bude musieť vrátiť finančné prostriedky.
Jedná sa o absulútny nezmysel a celkové nepochopenie fungovania procesu financovania projektov prostredníctvom fondov EÚ. Podmienkou získania financií fondov EÚ je preukázanie vlastníctva nehnuteľnosti, alebo jej dlhodobý nájom. Keďže časť pozemkov, pred LD Krym (bývalé parkovisko), sa nachádzalo vo vlastníctve Kúpeľov Trenčianske Teplice, a.s. , mesto podpísalo s uvedenou spoločnosťou dlhodobú nájomnú zmluvu za symbolickú sumu. Jedná sa o priestor, ktorý je podľa územného plánu definovaný ako verejné priestranstvo.