Sociálne služby poskytované Mestom Trenčianske Teplice
v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách